Persondatapolitik for lejere og udlejere

Living your dream

I henhold til Forordningen om Persondata skal vi i Q living Copenhagen hermed oplyse følgende.

Behandling af persondata

I forbindelse med indgåelse af formidlingsaftale, lejekontrakt eller din ansøgning af lejebolig enten fra dig selv, din ægtefælle eller f.eks. din advokat eller en anden repræsentant. Indsamler vi følgende personoplysninger om dig. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i relation til vores kontakt med dig og i henhold til din lejekontrakt. Det kan fx være disse oplysninger om dig: – Almindelige persondata, navn, adresse, telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og e-mailadresse – CPR-nummer – Finansielle data (kontonummer og betalingsinfo) – Forbrugsoplysninger, herunder til varme- og vandregnskaber, tv-pakke, internetabonnement, bankkontonummer, husstand, hold af husdyr, separation, skilsmisse og samlivsophævelse – i forbindelse med skift af lejer, boligstøtte, adgangsnøgler og -kort, indretning af lejemål, RKI-registrering – slettes efter indgåelsen af kontrakt, fremlejeforhold, betalingsmisligholdelser og øvrige overtrædelser af lejeforholdet, advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet eller andet i forbindelse med dit lejemål. – Andre almindelige oplysninger. Ovennævnte oplysninger er nødvendige for, at vi entydigt kan identificere dig og kommunikere med dig og sikre de hermed forbundne rettigheder og forpligtelser for både dig, som lejer og som udlejer. Hvis du er lejer sletter vi alle personoplysningerne, hvis du ikke får lejemålet, eller hvis du får lejemålet, sletter vi de oplysninger der ikke er nødvendige for ejers administration af lejemålet. Hvis du er ejer sletter vi alle personoplysninger, når disse ikke længere er nødvendige. Det skal bemærkes, at vi som udgangspunkt ikke behandler følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale med udlejer eller med dig som udlejer har et specifikt behov for dette. sociallovgivning, eller oplysninger om fravær fra lejemål, manglende betaling af husleje pga. personlige årsager eller anden dispensation i forhold til udlejer. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige og tilstrækkelige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Samtykke

Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke. Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til Lene Brogaard på info@qlivingcph.com herom. Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder kontrakter, tilmelder beboeren som aftager af fx elforbrug på adressen, korrespondance m.v. Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS, hvis de ikke opfylder kravene i Persondataforordningen. Udlejer er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er databehandler for udlejer. Dine personoplysninger vil blive videregivet til ejeren af lejemålet, ligesom de kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret. Vi opbevarer personoplysninger så længe vi skal dette til opfyldelse af bogføringskravet og så længe evt. krav i forbindelse med lejeforholdet og vores formidlingsaftale, hvis du er ejer, ikke er forældet. Hvis nogle oplysninger skønnes unødvendigt at opbevare længere, slettes de.

Generelt

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil vi overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning. Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende dine personoplysninger, der kan resultere i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, retskrav og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Lene Brogaard på info@qlivingcph.com.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan ikke få slettet persondata, som er nødvendige i forhold til, at opfyldelse af krav fra lovgivningen, lejekontrakten m.v.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til administrator hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder – dog med respekt for foreningens forpligtelser overfor tjenesteudbyderen. Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.

Compare